Buy the book Buy the book Coloring Pages Draw a tail About the Writer About the illustrations ABout the book flooky

דמותו של פלוקי (שעברה כמה גילגולים) נשענת על איור פרימיטיבי וראשוני, כדי לקרב אותה לציורי ילדים ובד בבד לתת לה חופש מקיבוע של דמויות מוכרות, אנושיות או מעולם החי (לא עוד השועל הערמומי, או הצב האיטי).

האיורים ככלל נעים על התפר שבין עולם מציאותי וכזה דימיוני, בדומה לחוויה הילדית. כך, לדוגמא, איורי הזנבות ודרך הצגתם שאובים מעולם האיור הבוטאני מחד, אולם מפליגים למחוזות דימיוניים מאידך.

שבירה נוספת של ההגיון משתקפת בתנועתיות וההשתנות של הסביבה. כך באותו מעמד יכולה להשתנות ה"תפאורה" מעמוד למשנהו.

clear